Loading...

Kvalitetspolicy

Häggström & Co AB skall vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss. Det uppnår vi genom att vi följer de lagar, förordningar och kundkrav som ställs på oss.

Genom noggrann planering och bra organisering på våra arbetsplatser med bl.a. genomarbetade ordningsregler, upprättad kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker.

Häggström & Co AB strävar efter en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar.

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

Häggström & Co AB eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, blir en bra referens.

För Häggström & Co AB är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med den kvalitén som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.

Detta uppnår vi genom delegering av ansvar, upprättande av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar.

Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med våra leverantörer och kunder

Miljöpolicy

För Häggström & Co AB är ett långsiktigt miljöarbete viktigt. Vi skall utgå från kundernas behov.

Häggström & Co AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Miljöarbetet för Häggström & Co AB skall inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete.

Häggström & Co AB

 • har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn.
 • skall köpa och använda material och produkter med låg miljöpåverkan.
 • ska ta hand om och underhålla våran egen och kunders utrustning för att säkerställa lång livslängd och funktion.
 • ska välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt och produkter så långt det är möjligt.
 • skall minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt.
 • ska verka för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och följa gällande miljölagar och regler.
 • ska genomföra bevakning och lagefterlevnadskontroll av gällande miljölagar och andra miljökrav från intressenter som berör vår verksamhet kontinuerligt.
 • använder byggvarubedömning för att kunna minimera användandet av miljöfarliga produkter.
 • sorterar byggavfall och återvinner metaller, kemikalier lämnas på anvisade återvinningscentraler.
 • försöker i möjligaste mån återanvända material.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Häggström  & Co AB.

Arbetsmiljöarbetet inom Häggström & Co AB skall omfatta hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation.

Målsättningen för Häggström  & Co AB arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och psykosocialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs genom att vi aktivt arbetar med att eliminera faror och minimera risker  för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser.

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en hälsosam och stimulerande arbetsmiljö. Häggström  & Co AB kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas.

Vi arbetar aktivt för att medarbetare ska vara delaktiga i vår gemensamma arbetsmiljö samt involverar arbetstagarrepresentanter i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Bevakning och lagefterlevnads kontroll av gällande arbetsmiljölagstiftning, lagar, förordningar och andra krav från intressenter sker kontinuerligt.

Arbetsmiljöpolicyn uppnår Häggström & Co AB genom att:

 • Företaget upprättar en policy för miljöarbetet, policyn är inte statisk utan anpassas efter utvecklingen iföretaget.
 • Fördelingen av arbetsuppgifter mellan arbetsgivare och arbetsledare upprättas. Vi är medvetna om vårt ansvar att förse medarbetare med tillräckliga kunskaper och kompetens för arbetsuppgiften.
 • Arbetsgivaren skall från givna rutiner introducera nyanställd om risker med arbetet förvissa sig om att de har tillräckliga kunskaper för arbetsuppgiften.
 • Regelbundna riskbedömningar ska genomföras detta kan se ut på olika sätt, normalt sker det genom skyddsronder, vid inrättande av nya arbetsuppgifter osv.
 • Riskbedömningar är viktiga och skall omgående undanröjas de som inte kan undanröjas omgående skall planeras in i tidplanen.
 • Olyckor och tillbud ska utredas och dokumenteras, rutiner för vilka olyckor som skall anmälas upprättas.
 • Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar
  med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel.
 • Regelbundet hälsoundersöka de anställda.
 • Aktivt arbeta med rehabiliteringsfrågor.
 • Skapa en bra trivsel och gemenskap på företaget.
 • Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.
 • Regelbundet informations möten veckovis.
 • En kickoff/konferensresa per år.
 • Möjlighet att vid behov få gå till Naprapat/ hälsocenter.
 • Häggström & Co AB följer gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.